Általános szerződési feltételek

Az Interart Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett Kortárs Műgyűjtő Akadémia – CCA (a továbbiakban: CCA) honlapján, a https://contemporary.hu-n (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető oktatási célú kurzusokra, előadásokra (a továbbiakban: Tanfolyam) történő online és egyéb módon történő jelentkezésre, illetve a Weboldalon a CCA által hirdetett termékek vásárlására jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók, mely a Weboldalt használók, valamint a Tanfolyamokra egyéb módon jelentkezők (együttesen: Felhasználó), a termékek vásárlói mint vevők (a továbbiakban: Vásárló), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó vagy Vásárló a továbbiakban együtt: Felek).

Fogyasztók és fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek is lehetnek Vásárlók, azonban a fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. jogorvoslat, elállási jog, elsődlegesen a jelen ÁSZF Fogyasztói jogok című bekezdésében szabályozva). Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki az Interart Alapítvánnyal szerződésre vagy egyéb kereskedelmi kapcsolatba lép.

Tanfolyamra jelentkezni, illetve terméket megrendelni a Felhasználó vagy Vásárló csak a Szolgáltató Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának az elfogadása után jogosult. A Weboldalon vagy más módon történő Tanfolyamra jelentkezéssel, illetve termékrendelés leadásával a Felhasználó vagy Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen ÁSZF tekintetében vonatkozó jogszabályok:

  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
  • 45/2014. (II.26) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

A Szolgáltató adatai

Interart Alapítvány

Nyilvántartási szám: 01-01-0003258

Bejegyzés dátuma: 1992 július 23., Fővárosi Bíróság

Adószám: 18014682-1-41

Székhely: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 132.

Elérhetőségei:

Postacím: 1037 Budapest, Verhovina utca 4.

E-mail: art@artcenter.hu

Mobil (CCA infóvonal): +36 30 944 6633

Jelen ÁSZF szabályozza a Weboldalon keresztül, vagy más módon történő szerződéskötéssel kapcsolatban a Szolgáltató és a Felhasználó vagy Vásárló jogait és kötelezettségeit.

Az Interart Alapítvány ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy adott képzési program esetében az általános szerződési feltételek mellett a képzés egyedi feltételeit rögzítő képzési megállapodást kössön a jelentkezővel. Amennyiben külön szerződés / megállapodás jön létre, és abban olyan feltételek vannak, melyek a jelen általános szerződési feltételekben is megtalálhatók, a szerződés / megállapodás (továbbiakban: egyéni szerződés / megállapodás) rendelkezési az irányadók.

A Weboldal szolgáltatásait 16. életévét be nem töltött természetes személy nem veheti igénybe.

A Felek közötti szerződés, a Tanfolyamra jelentkezés, illetve a termékmegrendelés után ezeknek a Szolgáltató által történő visszaigazolásával köttetik meg, amikor az a Felhasználó vagy Vásárló számára hozzáférhetővé válik. Ebben a pillanatban keletkeznek a Felhasználó vagy Vásárló és a Szolgáltató közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek.

Az online jelentkezés útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Tanfolyam vásárlására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama az adott Tanfolyam díjának a Felhasználó általi megfizetésétől (és ennek visszaigazolásától) a Tanfolyamnak a Szolgáltató általi megtartása végéig tart – a Tanfolyam online verziójának, azaz a videó-közvetítéshez való hozzáférésnek a megvásárlása esetén az előadás videóra rögzített verziója a Felhasználó számára az előadás elhangzása után még hatvan napig megtekinthető, azaz a szerződés időtartama ennyivel meghosszabbodik.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel a Szolgáltató nem rendelkezik.

A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezés vagy termékrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó vagy Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, hibás vagy hamis voltából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Bármely a Weboldalon keresztül tévesen megadott adat módosítására mód van a Szolgáltató fenti elérhetőségein az adatok megadását követő 2 munkanapon belül.

A Weboldalon keresztül történő Tanfolyamra jelentkezés vagy termékmegrendelés esetén a Felhasználó vagy Vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével, továbbá a vásárlás folyamán adhatja meg vásárlási adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, illetve az ilyen adatokat tartalmazó jelentkezést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Felhasználó vagy Vásárló adatainak valóságát jogosult ellenőrizni.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A Tanfolyamok és termékek díja

A Tanfolyamra való jelentkezés, illetve termék megrendelése a szerződés létrejöttét követően (azaz a Szolgáltató visszaigazolása után) fizetési kötelezettséget von maga után. A képzések díját és az esetleges kedvezményeket a Szolgáltató a Weblapon teszi közzé.

Az egyes Tanfolyamok és termékek mellett feltüntettet árak minden esetben a mindenkor hatályos ÁFA-törvény szerinti, az adott szolgáltatás- vagy terméktípusra vonatkozó ÁFA-kulccsal növelt bruttó árak.

A jelentkezéseket a Szolgáltató a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja, és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Az egyes Tanfolyamok szabad helyeinek gyors változásai miatt előfordulhat, hogy adott Tanfolyamra annak ellenére, hogy „még van szabad hely” megjelöléssel szerepelnek, a Szolgáltató már nem tud helyet biztosítani. Az ilyen tévedésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt. Túljelentkezés, időpont-módosítás esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról is haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt.

A Tanfolyami díjak vagy termékek árai változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Tanfolyamok és termékek vételárát nem befolyásolja, a Felhasználó vagy Vásárló tehát azt a díjat fizeti, amelyet jelentkezéskor, illetve megrendeléskor lát az oldalon (kivételt képez az ÁFA törvény vagy egyéb kötelező jogszabályok miatti árváltoztatás; ez azonnal érvényesíthető).

Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves díjra, a Szolgáltató nem köteles az adott Tanfolyamot hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

Fizetési feltételek

A Tanfolyamok díjának megfizetése (jegyvásárlás)

 A Tanfolyamok díjának kiegyenlítése jelentkezés esetén az alábbi módokon történhet:
– átutalással;
– online fizetéssel.

Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az átutaláshoz szükséges banki adatokról. Amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül, vagy legkésőbb a Tanfolyamot megelőző 4 munkanappal a díjat nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Felhasználó szerződéstől történő elállásának tekinti és törli a Felhasználó jelentkezését. A Tanfolyam díja megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik, a Tanfolyamra való jelentkezés ekkor válik véglegessé, a Felhasználó részvételi lehetősége a Tanfolyamon eddig az időpontig még nem garantált. Kivételt képez ezen határidők alól, ha a Szolgáltató és a Felhasználó részletfizetési megállapodást kötöttek – ebben az esetben az egyedi fizetési megállapodás határidői a mérvadók.

Termék árának a megfizetése

A termékek díjának kiegyenlítése megrendelésük esetén az alábbi módokon történhet:
– előre utalással; (Előre fizetés esetén a szállítás költségét a Szolgáltató vállalja) Átutalással történő fizetés esetén, a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az átutaláshoz szükséges banki adatokról.

– utánvéttel (ez esetben a terméknek a honlapon feltüntetett árához a weboldalon megjelölt postaköltség is hozzáadódik.

Elállás a megrendeléstől, jelentkezéstől

Fogyasztói jogok – 14 napos elállási, illetve felmondási jog

 Ha a Felhasználó vagy Vásárló Fogyasztónak minősül, a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén.

Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

A Fogyasztó elállási- vagy felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatja:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
ba) a terméknek,
bb) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
bc) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
bd) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától gyakorolhatja.
Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén – fentebbiekre figyelemmel – a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

Felmondás vagy elállás Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó vagy Vásárló esetén

Szolgáltató a Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó számára az alábbi feltételeket biztosítja a Tanfolyamon való részvétel felmondására

A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a Tanfolyamon való részvételét kizárólag írásban (email-ben vagy postai úton) mondhatja le.

A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 15. munkanapig a tanfolyam térítésmentesen lemondhatja, a Szolgáltató ez esetben a befizetett teljes összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, amelyről az érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. Ezt követően a Tanfolyam kezdő időpontjától számított 5. munkanapig történő lemondás esetén Szolgáltató jogosult 35 %-os kötbért felszámolni. Szolgáltató a kötbérrel csökkentett összeget a lemondást követő öt munkanapon belül visszautalja arra a számlaszámra, ahonnan a tanfolyam díja érkezett, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó, illetve Csoportos /vállalati/ jelentkezés esetén a Tanfolyamra jelentkezést végrehajtó munkavállaló által benyújtott, cégszerűen aláírt nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. A Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 4. munkanaptól a Szolgáltató a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfélnek a vételár 100%-át kitevő kötbért jogosult felszámolni.

Termék adás-vétele esetén a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga.

A Tanfolyamon való részvétel átruházhatósága

A Tanfolyamon való részvétel joga a Tanfolyam megkezdését megelőző 5. munkanapig a Szolgáltató felé írásban jelzett harmadik személy(ek)re a regisztráció és a jelentkezéshez szükséges adatok egyidejű megadása mellett átruházható, azonban ha a személyhez fűződő, vételárat csökkentő tényezők az új Felhasználó esetében nem alkalmazhatók, az esetleges vételár-különbözetet az új Felhasználó a Tanfolyam kezdő időpontját megelőző 3. munkanapig megtéríteni köteles.

Az online működés

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó külső online platformon nyújtott videószolgáltatások a hét minden napján folyamatosan a Felhasználók rendelkezésére állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a külső platform a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból rövid időre átmenetileg szüneteltesse, vállalva, hogy a rendelkezésre állás (szolgáltatási szint) a szerződéses időszakra vetítve minimálisan 95%.

A Szolgáltató ugyanakkor az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

Adatkezelés és adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint, a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat betartva kezeli.

Panaszkezelés – vitarendezés

 Felhasználó vagy Vásárló a felmerülő panaszát a Szolgáltató fenti elérhetőségein jelezheti postai levél vagy e-mail formájában. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja.

 A Fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok listáját a következőkép érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó vagy Vásárló a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

Ennek eredménytelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek elbírálására Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2019. január 22.

SZÜKSÉGES COOKIE-K
Ezek a cookie-k elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve az oldalon futó  hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Arról, hogy pontosan mit engedélyez és mit nem engedélyez ezzel a beállítással, részleteket itt olvashat.

Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

FUNKCIONÁLIS COOKIE-K
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Arról, hogy pontosan mit engedélyez és mit nem engedélyez ezzel a beállítással, részleteket itt olvashat.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.

KÉNYELMI COOKIE-K
Ajánlott beállítás. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük szolgáltatásainkat. Arról, hogy pontosan mit engedélyez és mit nem engedélyez ezzel a beállítással, részleteket itt olvashat.

Az oldal teljes körű, minden kényelmi funkciót biztosító használatához a „Kényelmi cookie” beállítását javasoljuk. A cookie beállításokat bármikor megváltoztathatja a böngészőjében (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge)(itt vannak a linkek mögötte) is. Az Interart Alapítvány Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja.

Adatvédelmi irányelvek

 
Kérjük, adja meg, hogy ez a weboldal milyen cookie-kat (sütiket) használhat.