Adatvédelmi irányelvek

A Kortárs Műgyűjtő Akadémiát (CCA) működtető Interart Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen Tájékoztató célja, hogy a https://contemporary.hu honlap működtetése, valamint a Kortárs Műgyűjtő Akadémia által kínált szolgáltatások és termékek nyújtása, illetve az előbbieket működtető Interart Alapítvány (székhely: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 132.; nyilvántartási szám: 01-01-0003258; adószám: 18014682-1-41) bármely kapcsolódó tevékenysége során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elveit, és az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse.

Az Interart Alapítvány elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Interart Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Interart Alapítvány (a továbbiakban: IA, szolgáltató vagy Adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Tájékoztató) és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
a 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató” dokumentum nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Tájékoztató kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Interart Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor megváltoztassa. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban hivatkozott https://contemporary.hu honlapon hirdető vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek/felek promócióihoz,

szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy/fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Interart Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tájékoztató időbeli hatályát a Tájékoztató záró sorában szereplő dátum jelzi.

Az Interart Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza és a döntéseket az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Tájékoztató szerint adatkezelőnek minősül:

az Interart Alapítvány
Nyilvántartási szám: 01-01-0003258
Bejegyzés dátuma: 1992 július 23., Fővárosi Bíróság
Adószám: 18014682-1-41
Székhely: 1037 Budapest, Solymárvölgyi út 132.

Elérhetőségei:
Postacím: 1037 Budapest, Verhovina utca 4.
E-mail: art@artcenter.hu

Mobil (CCA infóvonal): +36 30 944 6633

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az adatfeldolgozást is az adatkezelő végzi.

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely az Adatkezelő tudomására hozott vagy jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások és termékek megvásárlásának biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Az adatkezelés jogcíme  

Az Interart Alapítvány adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyre ilyenkor külön felhívjuk közönségünk figyelmét.

Amennyiben az adatközlők az Interart Alapítvány számára nem saját személyes adataikat adnák meg, kötelességük az Érintett előzetes hozzájárulását ehhez előzetesen beszerezni.

A https://contemporary.hu honlap adatkezelései

A szerver naplózása

A contemporary.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa. Az adatkezelés időtartama: harminc nap.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja az Interart Alapítványtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

Cél                                                   Név                Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

video megjelenítés                       Youtube       http://www.google.com/intl/hu/policies/

közösségi szolgáltatás elérése    Facebook     https://www.facebook.com/privacy/explanation

analitikai mérések                        Google Analytics    http://www.google.com/intl/hu/policies/

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

A https://contemporary.hu honlap cookie-kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A https://contemporary.hu weboldal a cookie-k a felhasználó által való testreszabása alapján az alábbi sütihasználatokkal élhet: szükséges sütik, funkcionális sütik és kényelmi sütik (az Ön választásából adódó részletes jogosítások a honlap süti-kezelési tájékoztatójában olvashatók).

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések és kényelmi szolgáltatások nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet vége. A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A kényelmi sütik használata esetén az Érintett hozzájárulása szerint történik a sütihasználat, így a munkameneten túli adatkezelés időtartamát is módja van meghatározni.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az Interart Alapítvány adatkezelése szolgáltatásnak vagy terméknek a https://contemporary.hu honlapon keresztül való megrendelése és vásárlása esetén

A weboldalra látogatók az Interart Alapítvány által értékesített termékre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket adhatnak le (online vásárlás).

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások, termékek biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, cím, foglalkozás, e-mail cím, telefonszám, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások és/vagy termékek megnevezése, az előfizetés száma, érvényessége, számlázási adatok.

Az adatok törlésének határideje az utolsó bejelentkezéstől számított két év.

Információkérés – a Kortárs Műgyűjtő Akadémia ügyféllevelezése

A kapcsolati űrlapokon megadott adatok felhasználásával a rendszer e-mailt generál. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

A Kortárs Műgyűjtő Akadémia hírlevele

A hírlevelekre az Adatkezelő weboldalain, a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva, illetve rendezvényein papír alapú űrlapot kitöltve is fel lehet iratkozni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az Adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás esetén annak visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • e-mail útján az art@artcenter.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1037 Budapest, Verhovina utca 4. címen..

Az adatok törlésének határideje: a kérés beérkezését követő két munkanap

Az Interart Alapítvány külső szolgáltató honlapján – https://livebroadcast.hu/ – való adatkezelése

Az Interart Alapítvány a CCA előadásait igény esetén a hallgatóinak interneten is elérhetővé teszi az ML Trade Kft. (továbbiakban: „LiveBroadcast”) által működtetett https://livebroadcast.hu/  weblapon. A weblapon történő regisztráció adatait adminként közvetlenül a Kortárs Műgyűjtő Akadémia kezeli, azaz azok nem kerülnek átadásra a külső szolgáltatónak. A megtekintésekhez a jogosultságokat is a CCA adja ki és tartja nyilván. A https://livebroadcast.hu/  weblapon a látogatók minden egyéb tevékenységére az ML Trade Kft. adatkezelési felelőssége és Tájékoztatója vonatkozik, amely a honlapjukon megtalálható.

Külső szolgáltató profilozással kapcsolatos adatkezelése

A honlap html kódjai az Interart Alapítványtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP-cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és cookie-t (süti) képesek kezelni.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Interart Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolása – az adatkezelés biztonsága

Az Interart Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás),
 2. b) hitelességük és hitelesítésük biztosított (adatkezelés hitelessége),
 3. c) változatlanságuk igazolható (adatintegritás),
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen pedig védett (adat bizalmassága)

legyen.

Az Interart Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Interart Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi vagy előírja – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Interart Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet biztosít.

Az Interart Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Interart Alapítvány és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Érintett jogai és érvényesítésük lehetséges módjai

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett kérésére az Interart Alapítvány mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, ha ilyen előfordult, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

Helyesbítés joga:

Az Interart Alapítvány a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

Az Interart Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Interart Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

Az Interart Alapítvány törli a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, ha az érintett kéri vagy ha a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, valamint ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

Az Interart Alapítvány a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Interart Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, a döntés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Interart Alapítvány az Érintett adatait nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett

a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget törvényi kötelezettségének, abban az esetben az érintett kérelme alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az ügyben az Infotv. 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indít, vagy az Infotv. 38. § (3) bekezdés b) pontja alapján hatósági eljárást folytat le. A kérelemben tájékoztatni kell a Hatóságot minden olyan körülményről, amely a vizsgálat lefolytatásához szükséges lehet.

tekintettel Az Infotv. fenti szabályozására a Hatóság a panaszokat azonban csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az Érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban és az nem tett eleget az Érintett kéréseinek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), de az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

(A Tájékoztató hatályos: 2019. január 22-től visszavonásig)

SZÜKSÉGES COOKIE-K
Ezek a cookie-k elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve az oldalon futó  hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Arról, hogy pontosan mit engedélyez és mit nem engedélyez ezzel a beállítással, részleteket itt olvashat.

Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

FUNKCIONÁLIS COOKIE-K
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Arról, hogy pontosan mit engedélyez és mit nem engedélyez ezzel a beállítással, részleteket itt olvashat.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.

KÉNYELMI COOKIE-K
Ajánlott beállítás. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük szolgáltatásainkat. Arról, hogy pontosan mit engedélyez és mit nem engedélyez ezzel a beállítással, részleteket itt olvashat.

Az oldal teljes körű, minden kényelmi funkciót biztosító használatához a „Kényelmi cookie” beállítását javasoljuk. A cookie beállításokat bármikor megváltoztathatja a böngészőjében (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge)(itt vannak a linkek mögötte) is. Az Interart Alapítvány Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja.

Adatvédelmi irányelvek

 
Kérjük, adja meg, hogy ez a weboldal milyen cookie-kat (sütiket) használhat.